หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 พ.ย. 2557    ถึงวันที่   17 พ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    รับวัสดุวิทยาศาสตร์ เชื้อจุลินทรีย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 พ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

รับวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียน การสอน รายวิชาโรคติดเชื้อและการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การนำเชื้อมาตรฐานมาเป็นตัวอย่างการศึกษา และประกอบการยกตัวอย่างในการเรียนการสอนในช่วงการเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learning)  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

วางแนวทางการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตสารปฏิชีวนะเปรียบเทียบกับเชื้อที่คัดแยกได้จากการเรียนการสอนในรายวิชา MTH-342 ภาคการเรียนที่ 2/2557พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th