หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ต.ค. 2557    ถึงวันที่   25 ต.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 พ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

เป็นงานประชุมวิชาการของนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยจาก สกว. ซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิชาการจากนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยีรุ่นกลาง เมธีวิจัยอาวุโส รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษจากเมธีวิจัยอาวุโส นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้รับทราบมุมมอง ข้อคิดการเป็นนักวิจัยที่ดี การสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัย การแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการทำงานวิจัย และการวางแผนต่อยอดการทำงานวิจัยให้สำเร็จในอนาคต จากเมธีวิจัยอาวุโส  รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายผลการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยรุ่นกลาง ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาการทำงานวิจัยต่อไป

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยที่ประโยชน์ต่อสังคม เห็นคุณค่าของงบประมาณต่อการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และผลักดันแนวคิดการสร้างความร่วมมือ ในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th