หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุดา  ใจห้าว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   06 พ.ย. 2557    ถึงวันที่   07 พ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 พ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพของผู้หญิงในทุกช่วงวัย  ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และแนวทางการแก้แก้ไข  การคุมกำเนิดชนิดต่างๆ บทบาทและขอบเขตหน้าที่ของพยาบาลผดุงครรภ์ทั้งในและต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของ ANP ในประเทศไทยซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน(รพช.)และโรงพยาบาลทั่วไป(รพท.)   เรียนรู้แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของพยาบาลผดุงครรภ์ทั้งด้านการปฏิบัติ  การศึกษาและการวิจัย  เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นกฏหมายทางผดุงครรภ์และประเด็นทางจริยธรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการแก้ไข

ประเด็นในการติดตามเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ในด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ

1.การเปิดหลักสูตร D.N.P. สาขาผดุงครรภ์ ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดหลักสูตร ปี พ.ศ.2559 

2.การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เช่น 4 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการผดุงครรภ์ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี

3.การจัดประชุมวิชาการประจำปีทางด้านการผดุงครรภ์

4. การบังคับใช้กฎหมายมาตรา 305 / การปรับบทบาทผดุงครรภ์ในการทำ MVA  เพื่อให้เกิด safe abortion ใน case Unintended pregnancy  กรณีอายุครรภ์ไม่เกิน 8 สัปดาห์

5. การใช้ยา M&M (RU 486 และ Cytotec)เพื่อให้เกิด safe abortion ใน case Unintended pregnancy   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1.ด้านการวิจัยเกี่ยวกับ safe abortion/ ติดตาม case จาก OSCC 2.ด้านการเรียนการสอน เกี่ยวกับบทบาทผดุงครรภ์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางการสร้างความเข้มแข็งด้านการผดุงครรภ์ เช่น การทำวิจัย R2R, กฎหมายและประเด็นทางด้านจริยธรรมทางด้านสูติกรรม 3.ด้านวิชาชีพพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกับบทบาทผดุงครรภ์ /การสร้าง CPG ในการปฎิบัติงานด้านผดุงครรภ์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการฟ้องร้อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. การดูแล/ การวิจัยเพื่อให้เกิด safe abortion  โดยวิธี Medical และ Surgical, บทบาทผดุงครรภ์กับอัตราการผ่าท้องคลอด, การให้ยาเร่งคลอด

2. การพัฒนา CPG ด้านผดุงครรภ์ร่วมกับสถานบริการสุขภาพเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการฟ้องร้อง

3.กฎหมายและแนวทางป้องกันประเด็นทางด้านจริยธรรมทางด้านสูติกรรม

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th