หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   13 ต.ค. 2557    ถึงวันที่   15 ต.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการเรื่อง Recent Advances in Cancer Therapeutics
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 พ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

ประกอบด้วยข้อมูลความก้าวหน้าล่าสุดในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเน้นที่การรักษาโรคมะเร็งแบบจำเพาะกับผู้ป่วยแต่ละคน (Personalized Treatment) ซึ่งขึ้นกับพันธุกรรมและสาเหตุ/กลไกการเกิดโรคมะเร็งที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอกลไกซึ่งถูกค้นพบว่าเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้เรื่องกลไกการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆซึ่งสามารถนำมาผนวกกับการเรียนการสอนวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดพิษของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สามารถนำความรู้เรื่องกลไกการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดทางชีวภาพชนิดใหม่ๆในการประเมินผลกระทบจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพก่อนที่จะเกิดโรคได้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th