หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ราชัน  ฉ้วนเจริญ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   24 ต.ค. 2557    ถึงวันที่   25 ต.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กลุ่ม บมจ.ปตท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร กับ กลุ่ม ปตท.
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ต.ค. 2557


  เนื้อหา ?
   เรียนรู้หลักการและเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ และเรียนรู้ พรบ.จราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเรียนรู้หลักเกณฑ์การทดสอบใบขับขี่และการขับรถอย่างปลอดภัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุนอกงานและประยุกต์ในการทำกิจกรรมและโครงการในการลดอุบัติเหตุต่างๆ ในภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   ศึกษาและต่อยอดการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุ และรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th