หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 ต.ค. 2557    ถึงวันที่   25 ต.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกว.   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ต.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศในอนาคต ได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุน และได้รับข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยในโครงการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในด้านการสร้างเครือข่ายงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการในบรรยากาศของการพบปะ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยในกลุ่มเครือข่ายสาขาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุน ในวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 เพื่อให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย ในโอกาสนี้ สกว. ได้เชิญเมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยอาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำแก่นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางด้วย

วัตถุประสงค์
           1. เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
           2. เพื่อให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสเชื่อมโยง และสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับนักวิจัยในสาขาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน
           3. เพื่อประเมินคุณภาพโครงการวิจัยของผู้รับทุน
           4. เพื่อให้ผู้รับทุนได้พบปะเมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยอาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้รับทุนด้วยกัน
           5. เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและแสวงหาทิศทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีการวิจัยร่วมกัน เพื่อให้ผู้รับทุนได้รับทราบนโยบาย รวมทั้งผลการดำเนินการของโครงการทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง 
          6. เพื่อให้นักวิจัยได้รับคำแนะนำและหาแนวทางในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
            1. นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางได้มีโอกาสเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยจากข้อเสนอแนะของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยอาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิ
           2. ผู้รับทุนได้มีโอกาสเชื่อมโยง และสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับนักวิจัยในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
 


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   ได้มีโอกาสพบปะ ได้รู้จักกันทางด้านวิชาการเพื่อเกิดการสร้างเครือข่ายซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือการทำวิจัยในอนาคต และเป็นข้อมูลในการรับทราบสถานภาพความก้าวหน้าในภาพรวมของการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่และทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th