หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   03 ต.ค. 2557    ถึงวันที่   03 ต.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การตรวจสอบและป้องกันลอกเลียนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาการสาธิตโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และโปรแกรม E-Thes
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ต.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

1. การป้องกันและการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม

    โดย รศ.ดร. อมร เพชรสม อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นำเสนอการจัดการกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจุฬาฯ ตั้งแต่การทำวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธื   การเขียนวิทยานิพนธ์ การตรวจสอบการลอกเลียน บัณฑิตวิทยาลัย และสุดท้ายคือการจัดเก็บในห้องสมุด

2. ระบบอักขราวิสุทธิ์ (้http://www.akarawisut.com) เป็นโปรแกรมป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม

 

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
    โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์  และ ระบบ E-thesis  เป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน ใช้ในการเอื้อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ได้สะดวก   ป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมสำหรับนักศึกษา ซึ่งพัฒนาโดยจุฬาฯ  โดยสามารถใช้ได้จริงในหลายมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  เป็นระบบภาษาไทย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ควรให้ความสำคัญต่อการเอื้อให้นักศึกษาวิทยานิพนธ์  และการไม่กระทำผิดในเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรม

 

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th