หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   09 ต.ค. 2557    ถึงวันที่   12 ต.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   25th Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA)    จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    25th Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Congress
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ต.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

1.       เข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “Pharmacy Transformation Plan in Malaysia: Expanding Pharmacists’ Roles in Wellness and Betterment of Health Outcomes”

2.       เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “Change in Pattern of Community Pharmacy Services in the Philippines for Sustainable Health”

3.       เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “Current trends in Pharmacy Practice and Education”

4.       เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “The role of Pharmacists in universal coverage policy in the promotion of wellness and sustainable health”

5.       เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “The trend of Pharmacy Profession in Asia”

6.       ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “Health and Environment Changes: The Role of Pharmacists in Enhancing the Development of Sustainable Health”

7.       ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral presentation ในหัวข้อ Integrating Academic Services into Health Consumer Protection Course: A Community-based Learning at Satit-Walailak-Pattana Community for the Fifth-year Pharmacy Students, Walailak School of Pharmacy, Thailand

8.       เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral presentation ในหัวข้อ “Pharmaceutical education and students affairs”

-          Cyberjaya University College of Medical Sciences (CUCMS) Pharmacy Graduates Career Choices

-          Self-Medication Practice Among Allied and non-Allied Health Students of the University of Santo Tomas, Manilla, Philippines

-          Enhancing Pharmacy Students Learning with Audiovisual Educational Tool on Issues Regarding Generic Medicines

-          Perceptions, General Health Knowledge and Health-seeking Behavior of Outpatients in Two Chinese Medicine Treatment Centres in Kuala Lumpur

-          Design and Evaluation of the Pharmacovigilance Course in a Pharmacy School in Malaysia

-          Students’ Views about Problem-Based Learning Facilitators: A Qualitative Insight

-          Causes of Stress and Management Approaches among IIUM Pharmacy Students

9.       เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral presentation ในหัวข้อ “Hospital and Clinical Pharmacy”

-          A Multicentre Analysis on Factors Affecting Anticoagulation Control and Adverse Outcomes among Warfarin MTAC Patients in MOH Facilities, Malaysia

-          Medication Review Impact on Medication Appropriateness Index in Hospitalized Balinese Elderly Determined by the STOPP/START Criteria

-          Potentially Inappropriate Medication in Elderly Outpatient Prescriptions at a District Hospital in the South of Thailand   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.       ความรู้และทักษะในการทำวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

2.       ทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

3.       ค้นหาโจทย์วิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่น่าสนใจ

4.       รูปแบบการเรียนการสอนทางเภสัชศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th