หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 ต.ค. 2557    ถึงวันที่   03 ต.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 2nd International Global Health Forum (IGHF) และ The 14th International Conference of Public Hea
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ต.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

1.       เข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “International Retirement Migration-Global Themes, Local Concepts”

2.       เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “Public Health Sustainability through Capacity Building”

3.       เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “Evaluation of Public Health Sustainability : The Integrated Maternal Child Health Program”

4.       เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “Global Health : Unfinished Agenda”

5.       เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “Situation and Challenge in Global Health”

6.       ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “Public Health Interventions-What works, what doesn’t”

7.       ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “Future Global Health Education”

8.       ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Poster presentation ในหัวข้อ What are Pharmacist’s Expectation to Primary Care Pharmacy Service?—a preliminary study of normative expectation to primary care pharmacy service in public health system in Thailand

9.       เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral presentation ในหัวข้อ

-          What Does Primary Care Pharmacist Do in Public Health System?—Lesson Learned from the Primary Care Pharmacy Externship, Walailak University, Thailand

-          Vietnam’s Missing Girls: Numerical Evidence on Sex-Selective Abortions

-          Cost-Utility of Dabigatran Compared with Warfarin for Stroke Prevention in Patient with Atrial Fibrillation

-          Allelic Diversity of the Gene Encoding Merozoite Surface Protein-3 in the Human Malaria Parasite Plasmodium falciparum in Thailand

-          Occupational Health Hazards among Street Sweepers in Chiangrai Municipality

-          Contraceptive Use among Married Adolescent Woman in Indonesia

-          Sitting time and its associated factors in university students from 18 low, middle and emerging economy countries

Job-Related Stress and It’s Associated Factors Among Expatriate Teachers of International Schools in Bangkok, Thailand

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.      ความรู้และทักษะในการทำวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

2.       ทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

3.       ค้นหาโจทย์วิจัยด้านสาธารณสุขที่น่าสนใจพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th