หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กชพรรณ  นุ่นสังข์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 ต.ค. 2557    ถึงวันที่   03 ต.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    "Quality at Crossroads:Policy and PracticeW
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ต.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  การเปลี่ยนผ่าน UKM สู่ทศวรรษหน้า : นโยบายและการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยถกประเด็น เพื่อเฟ้นหาแนวทาง กำหนดทิศทาง และวางนโยบาย มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จ การระดมความคิดในครั้งนี้ ทำให้ได้มติแห่งความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเครื่องมือ KM มาใช้ในการพัฒนางานประจำ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th