หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิรันดร์  จินดานาค   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   01 ต.ค. 2557    ถึงวันที่   03 ต.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัย มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26...เปลี่ยนผ่าน UKM สู่ทศวรรษหน้า : นโบายและการป
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ต.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุม สัมนาเพื่อ ลปรร.การใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ มีการรับฟัง ข้อคิดความเห็นจากผู้รู้ และ ผู้ปฏิบัติ..ตลอดจนการประชุมกลุ่ม...สรุปได้พอสังเขปดังนี้

   1.การตั้งเป้าหมายร่วมกัน ...เพื่อกำหนดทิศทางของเครือข่ายฯ

    2.การจัดทำ คลังความรู้

   3. การลปรร.ระหว่าง คนหน้างาน

   4.การกำหนด หัวเรื่อง..ให้สอดคล้องกัน..ที่ต่อเนื่องกันเพื่อพัฒนา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

.1.การเสริมสร้างวัฒนธรรมการใฝ่เรียนรู้ของคนหน้างาน

 2.การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

 3.การเสริมคุณค่า ของการทำงาน (คน และ งาน)  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th