หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณา  นิลพัฒน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   03 ต.ค. 2557    ถึงวันที่   03 ต.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การแนะนำและสาธิตโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และโป
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ต.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

1. การป้องกันและตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม วิทยากร : รศ.ดร.อมร เพชรสม อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ คือ การลอกเลียนวรรณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยานิพนธ์ของรุ่นพี่ การจ้างทำวิทยานิพนธ์ - มาตรการและเครื่องมือที่จุฬาฯ นำมาใช้ในการป้องกันและตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
     (1) การสร้างจิตสำนึก มีการแจกเอกสารแนะนำและอบรมนิสิตเกี่ยวกับ "Plagiarism" ตลอดจนมาตรการการตรวจสอบ การเปิดรายวิชา "จริยธรรมการวิจัย" เป็นรายวิชาออนไลน์ ที่นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนและสอบผ่าน มีการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     (2) มาตรการป้องปราม โดยกำหนดให้นิสิตส่งแบบรายงานความก้าวหน้าและแผนการทำวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา และกำหนดให้นิสิตเขียนวิทยานิพนธ์ด้วย โปรแกรม CU E-THESIS
     (3) ใช้มาตรการติดตาม/ตรวจสอบ โดยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

2. การแนะนำและสาธิตโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ วิทยากร : ดร.วิชญ์ เนียรนาทตระกูล กรรมการ บริษัท อินสไปก้า จำกัด (ผู้พัฒนาและดูแลโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์)
    - ตัวอย่างของ Plagiarism (1) ส่งงานของคนอื่น แต่เคลมว่าเป็นงานของตนเอง (2) คัดลอกคำพูด หรือไอเดียจากผุ้อื่นโดยไม่ให้เครดิต (3) ไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศในที่ที่ควรใส่ (4) ใส่ข้อมูลอ้างอิงที่คลาดเคลื่อน/ไม่ถูกต้อง (5) ปรับคำพูด Keyword หรือบางวลี แต่เนื้อหายังคงเดิม และไม่มีการให้เครดิต (6) รวบรวมคำและประโยคมาจากที่ต่างๆ ซึ่งเมื่อเขียนแล้วแล้วกลับเป็น contribution ส่วนใหญ่ของงานตนเอง (7) เอางานเก่าของตนเองมาเขียนใหม่ (Self Plagiarism / Recycling Fraud)
     - ระบบอักขราวิสุทธิ์ เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบความคล้ายกันระหว่างวิทยานิพนธ์หรือบทความกับคลังฐานข้อมูล ผลการตรวจสอบได้ผลเป็นเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกัน สามารถตรวจสอบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     - ฐานข้อมูลของระบบอักขราวิสุทธิ์ในปี 2557 ที่นำเข้าแล้วได้แก่ CU Thesis 10,000 เล่ม CU Journal Articles 200 เรื่อง CU Research reports 100 เรื่อง บทความ 80,000 บทความ
     - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุญาตให้มหาวิทยาลัยอื่นใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีขั้นตอนในระยะเริ่มโครงการคือ เซ็นต์สัญญาการให้สิทธิ์การใช้โปรแกรม ใช้งานกับฐานข้อมูลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมข้อมูลวิทยานิพนธ์ พร้อม Metadata และใช้งานข้อมูลที่นำเข้า

3. การแนะนำและสาธิตโปรแกรม e-thesis วิทยกร : คุณธีรยุทธ โกสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด (ผู้พัฒนาและดูแลโปรแกรม e-thesis)
     - e-thesis เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็น Template วิทยานิพนธ์ ใช้เพื่อติดตาม/ตรวจสอบความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาผ่านระบบ e-mail
     - ระบบฯ ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ใช้งานง่าย เข้ากับ Microsoft Word ทำงานสัมพันธ์กับ โปรแกรม EndNote   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การกำหนดมาตรการในการป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม โดยใช้มาตรการสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยการแจกเอกสารแนะนำและอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับ "Plagiarism" มาตรการการตรวจสอบ การให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

กลไกการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (หากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการเพื่อขอใช้ระบบอักขราวิสุทธ์ และมีการพัฒนาระบบ e-thesis ก็จะสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้)พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th