หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   11 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาวิจัยแห่งชาติ (วช)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Thailand Research Expo 2014
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

เพื่อเข้าร่วมการประชุมด้านการวิจัยและนำเสนอผลงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดน้ำมันรำข้าวและทานาคา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้เรียนรู้ทิศทางการวิจัยของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเน้นการวิจัยเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรม ทั้งเชิงพาณิชย์ และประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ถ่ายทอดความรู่แก้คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อให้ทราบแนวทางการวิจัยของประเทศ และวางแผนการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th