หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 ต.ค. 2556    ถึงวันที่   26 ก.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (PH-9)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  มหาวิทยาลัยนับเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งศูนย์รวมขององค์ความรู้และเปี่ยมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวิสัยทัศน์สู่การ “เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” ดำเนินงานโดยเน้นภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการพัฒนางานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเสริมสร้างเจตคติและทักษะในการส่งเสริม ป้องกัน ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน และชุมชน ปัจจุบันมีคณาจารย์รวมทั้งสองหลักสูตรกว่า 20 คน ผลจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ผ่านมา ได้สร้างกระแสที่ส่งผลให้สถานประกอบการต่างๆ ในประเทศไทยเกิดการตื่นตัวด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสภาพบังคับของกฎหมายได้กำหนดให้สถานประกอบการต่างๆ ต้องจัดให้มีบุคลากรด้านความปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (5 ระดับ) คณะกรรมการความปลอดภัยฯ หน่วยงานความปลอดภัยฯ รวมถึงบุคลากรความปลอดภัยในงานเฉพาะด้านต่างๆ โดยบุคลากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่ทางกระทรวงแรงงานกำหนด (กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549) นอกจากนี้สถานประกอบการต่างๆ จะต้องจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านแสงสว่าง ความร้อน เสียง ฝุ่นละออง และสารเคมีทั้งในบรรยากาศการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากการดำเนินงาน “โครงการให้บริการและจัดตั้งหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ในปีงบประมาณ 2556 ได้ส่งผลให้มีการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (OHSEC-WU) ขึ้น พร้อมกันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับเทคนิค รวมถึงหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งได้รับเลขทะเบียนที่ จป.56-039 โดยหน่วยบริการ OHSEC-WU สามารถให้บริการฝึกอบรมฯ แก่สถานประกอบการต่างๆ ได้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จากเหตุผลข้างต้นนับเป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยเปิดช่องทางให้หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เนื่องจากทั้งสองหลักสูตรมีความพร้อมทั้งในด้านหลักวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงมีเครื่องมือสำหรับใช้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ โดยการให้บริการวิชาการจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหน่วยงานภายนอก ขณะเดียวกันจะเป็นช่วยพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม” เพื่อพัฒนาหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และให้บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  กิจกรรมที่ 1 : การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (OHSEC-WU) 1.1 พัฒนาปรับปรุงด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจำหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (OHSEC-WU) 2.1 เก็บข้อมูล ศึกษาความต้องการ ข้อมูลจากการให้บริการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 2.3 วิเคราะห์ความต้องการและความสามารถในการตอบสนองต่อการบริการวิชาการ 2.3 ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรประจำหน่วย OHSEC-WU 2.4 เพื่อต่อใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ กิจกรรมที่ 3 : การดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (OHSEC-WU) ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3.1 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทราบถึงการให้บริการทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ กิจกรรมที่ 4 : การให้บริการทางการทางด้านการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แก่สถานประกอบการต่างๆ 4.1 ให้บริการด้านการฝึกอบรมทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 4.2 ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 4.3 ให้บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จำนวนพนักงานที่สถานประกอบการส่งเข้ามาอบรมที่ส่วนกลางในลักษณะของ Public Training ที่มีจำนวนน้อยเกินไปในแต่ละหลักสูตร/แต่ละรุ่น ส่งผลให้ไม่เกิดความคุ้มทุนในการจัดฝึกอบรมและจำเป็นต้องแจ้งการเลื่อนไปยังสถานประกอบการ ในส่วนนี้ควรมีการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ มากขึ้นโดยเฉพาะหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย เช่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th