หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ก.ย. 2557    ถึงวันที่   17 ก.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล.   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศและการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

15 ก.ย. 2557

นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงาน 3 แห่ง

1. บริษัท เดิร์มสแกน เอเชีย จำกัด

2. โรงงาน ผลิตยาสมุนไพรอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3. หน่วยวิจัยสมุนไพรและอาหาร สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16-17 ก.ย. 2557

ฟังการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประเมินการฝึกปฏิบัติงานในภาพรวม ประเมินนักศึกษาและแหล่งฝึก เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏบัติงาน รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนานักศึกษา และการประสานงานกับแหล่งฝึก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th