หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   12 ก.ย. 2557    ถึงวันที่   12 ก.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการยาที่คุกคามสุขภาพคนไทย กรณีสเตียรอยด์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  เข้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การออกนโยบายควบคุมการใช้ยาสเียรอยด์ ในสมุนไพรปนเปื้อน ยาหม้อ เครื่องสำอาง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.พัฒนาวิธีตรวจหาเสียรอยด์ที่ราคาถูก ทำง่าย

2.ค้นหาปัญหาการใช้สเตียรอยด์ในชุมชน พร้อมให้ความรู้ถึงอันตราย

3.มีส่วนร่วมในการออกนโยบายควบคุมกาใช้สเตียรอยด์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th