หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   27 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  คณาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์และรับฟังรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยซึ่งมีการสอบภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกเพิ่มเติม การเตรียมความพร้อมนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในด้านภาษาอังกฤษ โดยมีการจัดอบรมอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ช่วงบ่ายได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในหัวข้อการยศาสตร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับระบบคัดเลือกนักศึกษา อาจใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของระบบการคัดเลือก เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง ส่วนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะได้มีการปรับให้มีการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษและมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ที่นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษาในวิชาชีพ และจะเพิมระดับของภาษาอังกฤษขึ้นเรื่อยๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th