หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   27 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาดูงานและแลกเปลียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ได้ทำกิจกรรม ดังนั้

1. ได้เข้าไปชมบรรยาการศการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. ได้แลกเปลียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การมอบหมายงานในการเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ การสอบโดยใช้ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

ในการเดินทางครั้งนี้ได้เดินทางร่วมกับ อาจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ อาจารย์ ดร. นุรดีนา จารง และอาจารย์ ดร. นุชจรี จีนด้วง    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ทำให้ทราบกระบวนการในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดังนี้

1. เริ่มตั้งแต่นโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยในการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น ได้เพิ่มการสอบวัดความรู้ทางด้านภาาาอังกฤษ โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านร้อยละ 30 ขึ้นไป

2. สำหรับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ดังนี้

- ในแผนการเรียนของนักศึกษาได้กำหนดให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลายวิชาด้วยกัน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

- เมื่อนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาชีพในปีแรกๆ จะค่อยๆ แทรกการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในบางส่วน แต่เมื่อนักศึกษาเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นจะมีการปรับให้เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งรายวิชา สอนและซักถามเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. นำกระบวนการในการคัดเลือกนักศึกษามาปรับใช้กับหลักสูตร คือ อาจจะให้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2. นำกระบวนการในการสอดแทรกการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในบางรายวิชา เช่น ให้มีการเรียนการสอนในบางหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษ หรือมีการฝึกเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th