หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   28 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สปสช.เขต 11   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

1. ประสบการณ์และแนวทางในการดำเนินงานพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน

2. แนวทางในการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในอนาคต

3. การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ประเด็นและโครงการในการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th