หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   21 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลเขาชัยสน   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

1. สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

2. สร้างความร่วมมือสำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับเภสัชกรรมปฐมภูมิ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รายละเอียดเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ได้แก่ บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม ความคาดหวังของผู้ให้บริการต่องานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  คุณลักษณะของเภสัชกรที่ทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th