หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 ก.ย. 2557    ถึงวันที่   05 ก.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    วิจัย..เปลี่ยนชีวิต
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

เข้าร่วมประชุม วิจัยเปลี่ยนชีวิต ได้แก่

สุขภาพคนไทยร่วมสร้างมิติใหม่ในอาเซียน

งานวิจัยด้านสุขภาพเปลี่ยนชีวิตไทยได้อย่างไร

ทิศทางงานวิจัยเชิงระบบและนโยบายด้านสุขภาพ

สถาปัตยกรรมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ นโยบายที่ไร้รอยต่อ

และ What's new in biomedical engineering?   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการในสาขาวิชา และสำนักวิชาฯ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการในสาขาวิชา และสำนักวิชาฯพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th