หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 ก.ย. 2557    ถึงวันที่   11 ก.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Training for the trainer หลักสูตร Patient safety ของ WHO
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในลักษณะ Multiprofessional health care team   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำองค์ความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ความรู้ด้าน Patient safetyพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0523 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th