หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิภาวรรณ  เพ็ญสุขสันต์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   9- 2557    ถึงวันที่   9- 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    คุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วยในการพยาบาลจิตเวช
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  - คุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ: มุมมองของพยาบาลผู้ให้บริการ - Risk management in psychiatric nursing - Patient safety and medical error - ทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช - ความปลอดภัยในการทำงาน: มุมมองทางจิตเวช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ในการสอนรายวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โดยเฉพาะในประเด็น Quality and patient safety เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยจิตเวชและตนเองในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลจิตเวชต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อViolence, Escape, Medical error เป็นต้น และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th