หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   09 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   09 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    09 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  กระทรวงแรงงาน ประชุมคณบดี/ผู้แทนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน หาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องต่อความต้องการของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ พร้อมเล็งหาแนวทางการจัดตั้งสภาวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องต่อความต้องการของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ รวมถึงแนวทางการจัดตั้งสภาวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยการเสนอแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องต่อความต้องการของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นในการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องต่อความต้องการของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ในประเด็นการกำหนดให้มีบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน การกำหนดที่มาของบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการพัฒนาบุลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้รับข้อสังเกตจากคณบดีและผู้แทนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันตั้งข้อสังเกตและพร้อมจะหาแนวทางการในการนำไปปฏิบัติ สำหรับประเด็นจะให้ภาคการศึกษาบริหารจัดการอย่างไรจะต้องมีการหารืออีกครั้ง โดยให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมหารือด้วย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เสนอความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต เกิดความโปร่งใส มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ในส่วนของแนวทางการจัดตั้งสภาวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเป็นบุคลากรที่กฎหมายกำหนดให้เป็นบุคลากรหลักเพื่อดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานของลูกจ้างซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากระบบการศึกษาหรือการอบรม ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในระบบการศึกษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศซึ่งมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเทศไม่เท่าเทียมกัน จึงเกิดความห่วงกังวลว่าเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว จะเกิดการไหลของแรงงานกลุ่มที่มีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีกว่าแรงงานไทย และมีค่าแรงที่ถูกกว่า เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการประสบอันตรายของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เนื่องจากแรงงานต่างประเทศไม่สามารถสื่อสารกับลูกจ้างไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแรงงานไทยในสาขาวิชาชีพดังกล่าวอาจสูญเสียโอกาสในการได้รับการจ้างงานในอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงเห็นควรมีกลไกสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ได้เกิดการรวมตัวเป็นสภาวิชาชีพ เพื่อกำหนดมาตรฐานการควบคุมการประกอบวิชาชีพของตนอันจะทำให้เกิดคุณภาพการประกอบวิชาชีพ เป็นการคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพในไทย เป็นเกณฑ์ในการคัดสรรแรงงานคุณภาพในสาขาวิชาชีพดังกล่าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของลูกจ้างต่อไป อย่างไรก็ตามยังต้องมีการหารือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การเตรียมพร้อมของหลักสูตรฯ เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลี่ยนแปลงในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเตรียมพร้อมของหลักสูตรฯ เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลี่ยนแปลงในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th