หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   05 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   SHAWPAT   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมนานาชาติ APOSHO’29
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  การจัดงานในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติ APOSHO 29 การประชุมนานาชาติ Asia Pacific Occupational Safety and Health Organisation; APOSHO ครั้งที่ 29 ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยในการทำงาน มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เพื่อร่วมกันพัฒนาความปลอดภัยในการทำงานให้กับคนทำงาน ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค เพื่อให้ระบบการบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของทุกประเทศที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดและมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ โดยในปีนี้มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานติดต่อกัน 5 ปี ขึ้นไป จำนวนถึง 336 แห่ง รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น จำนวน 4 แห่ง และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น จำนวน 11 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง Industrial Hygiene Exposure Assessment

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ เรื่อง Industrial Hygiene Exposure Assessment มาประยุกต์ใช์กับรายวิชา OCC-346 ndustrial Hygiene Evaluation

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th