หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัปษร  สัตยาคม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   25 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   26 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพครั้งที่ 7
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับการจัดเก็บ ส่งต่อ นำส่ง และรักษาสภาพของสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการวินิฉัยโรคและดูแลผู้ป่วย โดยมีรายละเอียดตามห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ การเก็บตัวอย่างเลือดสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป (เคมีคลิกนิก โลหิตวิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยา) การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางจุลชีววิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก การส่งตรวจชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา การจัดเก็บตัวอย่างสำหรับการตรวจทางพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา และการส่งตรวจทางนิติเวชและพิษวิทยา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เป็นการทบทวนความรู้เดิมและรับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการจัดเก็บ ส่งต่อ นำส่ง และรักษาสภาพของสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนก่อนการทดสอบในการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ มีความสำคัญต่อมากต่อผลการทดสอบที่จะทำต่อไปในขั้นวิเคราะห์หรือทำการทดสอบโดยนักเทคนิคการแพทย์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้มีปรับใช้เพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งในกรณีเป็นนักเทคนิคการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานเองหรือให้คำแนะนำต่อไปยัง พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th