หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   27 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    02 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

-Global Pediatric Emergency Care

-Overall situations in Thailand: Pediatric and Neonatal Emergency care problems

-Emergency conditions in pediatric surgery

-Nursing Management with Pediatric suegery problem

-Update neonatal resuscitation in ED

-Update: PALS & cardiopulmonary problem

-Recognition of repiratory failure and treatment

-Nursing management with respiratory problem

-Emerging & Re-emerging disease in children: Dengue Emergency Shock Management

-Children in the ED, Seriously & Life-threatening

-Guidelines for care of children in the ED

-Cardiac Emergency in ED

-Nursing Management in Pediatric with Cardiac Emergency

-   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

   

 

               แนวทางในการดูแลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

               ความรู้ที่ทันสมัยในการพยาบาล  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

 

           จัดการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลเด็กและการจัดทำหนังสือการพยาบาลเด็กของสำนักวิชาพยาบาลพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th