หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   24 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   26 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช FERCIT SIDCER FERCAP   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    Surveryor Training Site Visit at faculty of Medicine, PSU Hatyai Songkhla
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    02 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

  Day 1 : Opening Meeting with EC member and staff

           : Visit IRB office

           ; Review of the EC member

           : Review of the EC SOP

           : Review of the EC meeting conduct

   Day2 : Review the protocals

            : Observe Board meeting

   Day 3 :  Review the EC SAE review and follow-up procedure

              : Closing meeting   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

   ขั้นตอนการประเมินคุณภาพของ EC ตามมาตรฐาน SIDCER and FERCAP

   ทักษะการทบทวน การสัมภาษณ์  และการทวนสอบข้อมูลของการดำเนินการของการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

 

           การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของ EC ของ ม. วลัยลักษณ์

            การเตรียมการในการรับการประเมินการรับรองมาตรฐานของ EC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th