หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จันทร์จุรีย์  ถือทอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  -Global Pediatric Emergency care - -Overall Situation in Thailand -Emergency condition in pediatric Surgery -Nursing management with pediatric Surgery problem -Update Neonatal Resuscitation in ED -Update PALS& cardiopulmonary problem -Recognition Respiratory failure and treattment - Nursing management with Respiratory problem -Dengue Emergency shock management -Children in the ED Serious and Life Threatening -Guideline for care of children in the ED -Cardiac emergency in ED - Nursing management in Pedriatric with cardiac Emergency

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการสอนให้มีความทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการสอนบรรยายในรายวิชา NUR-414 การจัดการภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ในเด็ก NUR-344 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และการสอนในภาคปฏิบัติ ในรายวิชา NUR-422 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน และรายวิชา NUR-335 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น นอกจากนั้นนำความรู้ ในส่วนของโรคไข้เลือดออก ไปใช้ในการบริการวิชาการของหน่วยวิจัยและบริการโรคไข้เลือดออก ต่อชุมชนและโรงพยาบาล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การrพัฒนาเอกสารคำสอนและทักษะการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ในภาวะโรคต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง Neonatal Resuscitation และ PALS& cardiopulmonary Resuscitation

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th