หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   23 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   23 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช FERCIT SIDCER FERCAP   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง Surveyor Traning
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    02 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

Section 1. Guidelines/Regulations as Basic for Assessment of IRB Performance

 

Section 2. Establishing for Evaluating Ethical Review Practice

Working Group Practical   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

   -แนวทางการพิจารณาคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

   -หลักการประเมิน EC ตามมารฐาน SIDCER  และ FERCAP  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

    การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ EC ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   การพัฒนา SOP ของ  CEพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th