หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   21 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   22 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช. ร่วมกับ FERCIT, SIDCER, FERCAP วัดที่โรงแรมรามากาเด็น   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนานาชาติจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    02 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

 

  ดำเนินการประชุมในวันที่ 22 สค 2557

-Guidelines in the review of social science research

  -Types of Social science methodologies used in health research

- Quality review of social science research

-Ethical issues in public health research

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

    แนวทางในการดำเนินการประเมินคุณภาพของ โครงการวิจัยที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้านสาธารณสุขและด้านสุขภาพ

   ประเด็นสำคัญของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของงานวิจัยด้านสุขภาพ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

 

      พัมนา SOP  ของการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์ของคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th