หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดารัตน์  เอกศิรินิมิตร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   27 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์และฉุกเฉิน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

สาระเนื้อหาการประชุมในครั้งนี้ได้แก่ Update PALS & Cardiopulmonary Problem, Dengue Emergency Shock Management, Nursing Management with Pediatric with  Cardiovascular Emergency, Guideline for care of Children in the ED, Nursing Management with Respiratory Problems, Neonatal Resuscitation in ED Pediatric Surgery Problem และ Neonatal transfer situation พบว่าสาระเนื้อหาจะเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉิน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา NUR-334 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และ NUR-335 การปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยนำมา Update การจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคต่อเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมาเติมให้สมบูรณ์ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นไปตามพิมพ์เขียวของสภาการพยาบาล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th