หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   27 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่วประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 5th Asia pacific pharmacy education workshop "Innovation in pharmacy education"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์ เช่น หลักสูตรของประเทศต่างๆ การฝึกแฏิบัติงานวิชาชีพ วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆ ของประเทศในเขตเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนการรับรองหลักสูตรและคอร์ส อบรมระยะสั้นของ ACPE อเมริกา    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- วิธีการจัดการเรียนการสอนในยุค Connectivism และการประเมินผลการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เช่น Rubric / Peer Assessment

- การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ เช่น work-based learning  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- วิธีการจัดการเรียนการสอนในยุค Connectivism และการประเมินผลการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เช่น Rubric / Peer Assessment

- การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ เช่น work-based learningพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th