หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   27 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 5th Asia Pacific Pharmacy Education Workshop 2014 "Innovation in Pharmacy Education"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ก.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

คณาจารย์จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ อ.ธนวัฒน์ คงยศ และ อ.ศิราณี ยงประเดิม ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในทวีปเอเชีย (ญี่ปุ่น อินโนนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์) ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป เกี่ยวกับเภสัชศาสตร์ศึกษา โดยเน้นที่ 4 เรื่องย่อย คือ หลักสูตร การจัดการฝึกปฏิบัติงานและการทำวิจัยของนักศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลสำเร็จการเรียนรู้ ทำให้ทราบว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเป็นแบบไหน มีการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นแบบไหนบ้างในปัจจุบันที่จะส่งผลให้นักศึกษามีประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียนสูง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้และการฝึกปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อประโยชน์ในการ hamonization หลักสูตร และสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศได้ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนและการทำงานของนักศึกษาได้ดีในอนาคต

หากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตรที่เอื้อให้นักศึกษามีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศในกลุ่ม Asean ได้ ก็อาจทำให้หลักสูตรและสำนักวิชาเป็นที่ต้องการเรียนของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ จะได้นำเอาเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับนวัฒกรรมการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของเรา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจ โดยการใช้ new media ต่างๆ เช่น animated info graphics, game-based learning, e-Learning courseware และพัฒนาห้องเรียนที่มี smart board and clickers เพื่อทำให้นักศึกษามีความสนใจและสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th