หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   27 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมโรคติดเชื้อ HIV    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    13th HIV/AIDS Workshop 2014
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม 13th HIV/AIDS Workshop 2014 ซึ่งในการประชุมจะมีทั้งหมด 3 วัน โดยมีรายละเอียดการประชุมแต่ละวันดังนี้

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

1         Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection 

2         Update on HIV Treatment Guidelines in Adults 

3         Debate in HIV: ART Initiation-does the CD4 count cut-off level at 500 cells/mm3 matter?

4         Initiation of ART in Various Settings and ART Complications

5         Case Based Discussion in HIV: Management of OIs in 2014

วันพฤหัสที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

1         Hot Topics in HIV Medicine

2         PrEP and PEP for HIV Infection

3         Understanding HIV drug resistance in current situation

4         Mycobacterial Infection in HIV-Infected Patient

5         Management in treatment-experienced patients

6         Life-long adherence to ARV in teens

7         Happy Teen Program

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

1         Prevention and Management of HIV Infection in Children and Adolescents

2         Reproductive Health and HIV Infection in Women

3         Non AIDS Defining Cancer (NADC)

4         Liver related complications in HIV patients

5         Management in Endocrine and Cardiovascular Complications

6         Emerging Renal Problems in HIV Infection   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้นำความรู้มาใช้ในการปรับปรุงการสอน และได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ใหม่มาก ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จะพัฒนาการสอน และนำไปใช้ในการพัฒนาการฝึกงาน  HIV ในโรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th