หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   27 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    the 5th asia pacific pharmacy education workshop "innovation in pharmacy education"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยมีเจ้าภาพร่วมทั้งฝ่ายประเทศไทย โดย 1.ศศภท. 2.Josai university , Japan   3.Management&science University,Malaysia, 4.Institut Teknologi Bandung, Indonesia โดยจัดการประชุมทางวิชาการในรูปแบบบรรยายและการระดมความคิดเห็นเป็นกลุ่มย่อย ในเนื้อหาประกอบด้วย

1.stakeholders for pharmacy and pharmaceutical sciences educator

2. a global perspective on pharmacy education

3.harmonization of asia pacific pharmacy and pharmaceutical sciences education

4.competency based curriculum and assessment

5.pharmacy professional practice and final project

และมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความเห็นในด้ายการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตร การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและการประเมินผลการเรียนรู้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรและการกำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือกับสถาบันสมาชิกและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  รูปแบบการจัดการกับแหล่งฝึกการปฏิบัติงาน และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th