หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   27 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย   จังหวัด  นครนายก
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาสมาพันธ์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการชุดใหม่ทั้ง 16 สถาบัน รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา จัดประชุมส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการชุดเก่า และแถลงนโยบายของคณะกรรมการชุดใหม่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมชี้แจงกับนักศึกษาสาธารณสุขซึ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์ทุกคนได้ทราบนโยบายและการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2557 ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สามารถนำเสนอข้อคิดเห็นผ่านคณะกรรมการเพื่อส่งต่อไปยังสมาพันธ์ทำให้การดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th