หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   01 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   01 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐายคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1) คร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  รับฟังการนำเสนอ(ร่าง) มคอ.1และโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)จากนั้นเข้าประชุมกลุ่มย่อยซึ่งระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 5 สาขาวิชา คือ กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน/อนามัยชุมชน กลุ่ม 2 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุ่ม 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 4 สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ กลุ่ม 5 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา มีเพียงกลุ่มเดียว เป็นกลุ่ม 6 ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มในกลุ่มที่ 1 เพื่อร่วมกันปรับปรุงร่าง มคอ.1 สาขาสาธารณสุขชุมชน ให้สอกคล้องตาม พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข และข้อคิดเห็นจากสภาการสาธารณสุข เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมวิจัย มคอ.1 ในการปรับปรุงต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับร่าง มคอ.1

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การจัดทำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและเปิดรับนักศึกษาในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0482 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th