หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   11 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เข้ารรับฟังและเยียมชมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดซุ้มทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ และฟังบรรยายด้านการวิจัยเชิงคุณภาพในช่วงหัวค่ำตลอด 5 วัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การนำความรู้มาประยุกต์ในการจัดทำโครงการวิจัยและเป็นข้อมูลในการบรรยายแก่นักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาโครงร่างการวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th