หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   10 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบโปสเตอร์ 3 เรื่อง ดังนี้ 1.การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 2.ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับปรุงสภาวะสุขาภิบาลอาหาร 3.พฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง การประชุมวิชาการในครั้งนี้นอกจากมีการนำเสนองานวิจัยแล้วยังมีการจัดซุ้มแสดงนวัตกรรม และตัวอย่างโครงการประยุกต์ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาอีกด้วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย ให้มีความน่าสนใจ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรที่รับผิดชอบ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th