หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   21 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   21 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมเคปาร์ค   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนกับเครือข่ายวิจัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาธิตการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ตลอดจนการแปลผลและนำเสนอผล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การวางแผนการจัดทำโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของเครือข่ายในแต่ละพื้นที่

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การวางแผนการจัดทำโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของเครือข่ายในแต่ละพื้นที่

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th