หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริษา  หาญใจ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   09 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   11 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สสส. มวล   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. Health campus, Universiti Sains Malaysia (USM) และ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

เรียนรู้และเปรียบเทียบการจัดการ เช่น การจัดสถานที่ การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ระบบ filing)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  USM มีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษไปมากกว่าหน่วยงานของเราเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองในด้านนี้ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th