หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นัยนา  หนูนิล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   4 7- 2557    ถึงวันที่   8 7- 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   STTI   จังหวัด  ---------------- เลือกจังหวัด ----------
  เรื่อง/หลักสูตร    Nursing research congress
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  The Objectives of Congress STTI’s mission—“advancing world health and celebrating nursing excellence in scholarship, leadership, and service”—and its vision to be “the global organization of choice for nursing” strategically position the organization, for such a time as this. The recently launched Global Advisory Council on the Future of Nursing will serve as a vehicle for thought leaders to share information, and to develop and influence policy. 1) Analyze innovative strategies to engage in interprofessional collaboration in order to improve global health outcomes. 2) Promote the translation of evidences toward achieving health outcomes through research, education, and practice. 3) Examine variants in interprofessional approaches to global health and social issues. Why to attend this conference Health, which is central to development, has been identified as a critical indicator for sustainable development. Indeed, of the eight Millennium Development Goals (MDGs) adopted as part of the United Nations Declaration in September 2000, three focus specifically on health. The deadline for fulfilling most of the MDGs is 2015. In mid-2014, as we look beyond the MDGs to the next phase, the Sustainable Development Goals, or SDGs, the debate for the future is the role that health goals should play in formulating agendas and allocating resources. In fact, one of the proposed SDGs is to “ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.” Paying specific attention to health outcomes that are important indicators of sustainability. Nurses compose the largest group of health professionals, who are often the only human resource available for promoting and maintaining health in communities and help strengthen health systems and improve global health outcomes by engaging their colleagues in advancing sustainable development. Wrapping up Dr. Klopper presentation, she challenged the audience to: 1) get involved, 2) lead where you are planted, 3) work together (achievements will be based on the collective), and 4) ignite your engagement with passion. "21st century global challenges." Developing countries face issues that include nearly insurmountable conditions, migration of nurses to developed countries, and lack of resources. Developed countries, on the other hand, face cuts in health care from budget trimming—cuts that especially affect nurses and midwives. In the face of poverty, chronic disease, and aging populations, there are expanding roles for nurses, midwives, health care providers, and policymakers. To prepare for these roles, she challenged attendees to 1) maintain excellence; 2) advocate for good health, equality, and justice; 3) stay at the forefront of research; 4) expand nursing education; and 5) assume leadership. Specifically, close research gaps and be creative in seeking out funding for international research.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ 1) องค์ความรู้ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล เพื่อสนองตอบ Millennium Development Goals โดยเฉพาะ การพัฒนาร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายองค์กรวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชาติและนานาชาติ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และภาวะสุขภาพ โดยการคงไว้ซึ่งคุณภาพการบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดสุขภาวะ อย่างเท่าเทียมกัน 2) องค์ความรู้ที่ได้จากเวทีแลกเปลี่ยน oral presentation ได้มีโอกาสเข้าร่วม 2 เวที คือ a. Using EBP within the elderly population พบว่า i. การหกล้มเป็นปัญหาสำคัญของประชากรผู้สูงอายุ Dr. Williams ได้นำเสนอ เกี่ยวกับ Fall prevention โดยการนำงานวิจัยมาบูรณาการกับโครงการในประเทศแคนาดา ii. ผศ.ดร.เรวดี ได้นำเสนอเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ BODE INDEX ใน ผู้ป่วย COPD ได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมจากผู้ฟังเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง iii. Dr. Von Eeden จากสหรัฐ ได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ยาในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยและแนวทางการแก้ปัญหา b. Health promotion in aging society i. Dr. Yoon จากประเทศสหรัฐ ได้ศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุที่อยู่ใน Green house nursing home กับ Nursing home ที่มีอยู่ตามปกติ พบว่าไม่มีความแตกต่าง แต่ได้มีข้อเสนอแนะว่าที่ไม่แตกต่างอาจเป็นเพราะผู้วิจัยไม่ได้ควบคุมโรคร่วมต่างๆของทั้ง สอง กลุ่ม ii. Dr.DeRanieri ได้นำเสนอ The GREAT program for Aging population ได้ข้อคิดว่าผู้วิจัยได้ทำการทดลองเพียง 30 คน แต่ใช้คำใหญ่มาก อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้คือ แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ iii. ตนเองได้นำเสนอเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย COPD และได้มีผู้สนใจแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดโรคCOPD ในกลุ่มผู้หญิงว่าน่าจะเกิดจากอะไร ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเกี่ยวกับการพัฒนาเป้าหมายหรือผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ในทุกกลุ่มวัยโดยเน้นสุขภาวะและความผาสุก และมีแนวทางในการทำวิจัยต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th