หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เรวดี  เพชรศิราสัณห์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 ก.ค. 2557    ถึงวันที่   28 ก.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Sigma Theta Tau International   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    25th International Nursing Research Congress
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    21 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

Engaging Colleagues: Improving Global Health Outcomes

Health, which is central to development, has been identified as a critical indicator for sustainable development. Indeed, of the eight Millennium Development Goals (MDGs) adopted as part of the United Nations Declaration in September 2000, three focus specifically on health. The deadline for fulfilling most of the MDGs is 2015. In mid-2014, as we look beyond the MDGs to the next phase, the Sustainable Development Goals, or SDGs, the debate for the future is the role that health goals should play in formulating agendas and allocating resources. In fact, one of the proposed SDGs is to “ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.”

Paying specific attention to health outcomes that are important indicators of sustainability. Nurses compose the largest group of health professionals, who are often the only human resource available for promoting and maintaining health in communities and help strengthen health systems and improve global health outcomes by engaging their colleagues in advancing sustainable development.

 
STTI’s mission—“advancing world health and celebrating nursing excellence in scholarship, leadership, and service”—and its vision to be “the global organization of choice for nursing” strategically position the organization, she observed, for such a time as this. The recently launched Global Advisory Council on the Future of Nursing will serve as a vehicle for thought leaders to share information, and to develop and influence policy.
 
Wrapping up Dr. Klopper presentation, she challenged the audience to: 1) get involved, 2) lead where you are planted, 3) work together (achievements will be based on the collective), and 4) ignite your engagement with passion. 
 
"21st century global challenges."
Developing countries face issues that include nearly insurmountable conditions, migration of nurses to developed countries, and lack of resources. Developed countries, on the other hand, face cuts in health care from budget trimming—cuts that especially affect nurses and midwives. In the face of poverty, chronic disease, and aging populations, there are expanding roles for nurses, midwives, health care providers, and policymakers. To prepare for these roles, she challenged attendees to 1) maintain excellence; 2) advocate for good health, equality, and justice; 3) stay at the forefront of research; 4) expand nursing education; and 5) assume leadership. Specifically, close research gaps and be creative in seeking out funding for international research.


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต็ใช้จากการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยทางการพยาบาล เพื่อสนองตอบ Millennium Development Goals โดยเฉพาะ การพัฒนาร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายองค์กรวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชาติและนานาชาติ

- นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเกี่ยวกับการพัฒนาเป้าหมายหรือผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ในทุกกลุ่มวัยโดยเน้นสุขภาวะและความผาสุก

- การพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการวิจัยทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และภาวะสุขภาพ โดยการคงไว้ซึ่งคุณภาพการบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เพิ่อให้เกิดสุขภาวะ อย่างเท่าเทียมกัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ที่ต้องพัฒนาต่อไป ควรเน้นการวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง เนื่องด้วยปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นและพบปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เผชิญทั่วโลก ซึ่งต้องการพัฒนาด้านการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการดูแลทางการพยาบาลและพัฒนานโยบายด้านสุขภาพระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งได้นำเสนอผลการวิจัยที่บ่งชี้ถึงความรุนแรงของภาวะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกันแนวคิดขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลระดับสากลที่ส่งเสริมให้พัฒนาองค์ความรู้สู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ส่งผลกระทบระดับสากล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th