หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   09 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   11 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด    Health campus, Universiti Sains Malaysia (USM)    จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. Health campus, Universiti Sains Malaysia (USM)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 10 มิถุนายน 2557

คณาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ และบุลคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน เเละแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ School of Health Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ และแนวทางการพัฒนาตนเองของอาจารย์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ประยุกต์กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น และการพัฒนาตนเองของอาจารย์เพื่อเข้าสู่ AECพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th