หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   09 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   11 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Health campus, Universiti Sains Malaysia (USM   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. Health campus, Universiti Sains Malaysia (USM) และ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 

1. คณาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ และบุลคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ศึกษาดูงาน เเละแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ  School of Health Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM)

2.  นักศึกษาและคณาจารย์ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Health and Life Sciences Postgraduate Conference 2014  จัดโดย Institute for Research in Molecular Medicine (INFORMM) ณ โรงแรม Renaissance เมืองโกตาบาห์รู ประเทศมาเลเซีย  โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ ทั้งหมด จำนวน 6 คน ซึ่งผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งทิศทางและการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ ของ School of Health Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM)  นับเป็นอีกเเนวทางที่สามารถนับมาปรับใช้กับหลักสูตรเทคนิคการเเพทย์เเละหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งทิศทางและการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ ของ School of Health Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM)  นับเป็นอีกเเนวทางที่สามารถนับมาปรับใช้กับหลักสูตรเทคนิคการเเพทย์เเละหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0506 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th