หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวยพร  รอบคอบ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   09 มิ.ย. 2557    ถึงวันที่   11 มิ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สสส. มวล.   จังหวัด  จันทบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. Health campus, Universiti Sains Malaysia (USM) และ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ร่วมกับคณาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์/ชีวเวชศาสตร์ และนักศึกษา ไปศึกษาดูงานเเละแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเยี่ยมชมสถานที่ รวมทั้งการดำเนินงานในส่วนของสำนักงานบริการการศึกษาของ School of Health Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM)

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เรียนรู้และเปรียบเทียบการจัดการ เช่น การจัดสถานที่ การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ระบบ filing)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จะเห็นได้ว่า USM มีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษไปมากกว่าหน่วยงานของเราเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองในด้านนี้ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th