หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   11 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   16 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   biolab, sunherb, giffarine, unison   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาดูงานทางเภสัชศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เป็นการศึกษาดูงานการผลิตในระดับอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้เทคนิคและการดำเนินการในอุตสาหกรรมการผลิตยา และเครื่องสำอาง การจัดการสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการสอนและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และการจัดการโรงงาน ตลอดจนความต้องการของโรงงานยามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.047 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th