หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   06 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   07 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   งานพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เถสัชศาสตร์ศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เป็นหลักสูตรการประชุมที่เน้นให้แหล่งฝึกปฏิบัติงาน และอาจารย์แหล่งฝึกให้มีคุณภาพ โดยเนื้อหาจะเป็นการสอน กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา การ feedback แก่นักศึกษา การสอนแบบ bedside teaching การทำ small group และการฝึกปฏิบัติในแต่ละหัวข้อที่เรียน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการสอนที่ดี และนำหลักการในหัวข้อต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเรียนการสอนทั้งในด้านบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th