หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จารุภา  เลขทิพย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ส.ค. 2557    ถึงวันที่   08 ส.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Updates in Physical Therapy evaluation and treatments
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ส.ค. 2557


  เนื้อหา ?
   เป็นการอบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับแบบประเมินใหม่ๆทั้งแบบประเมินเกี่ยวกับโรคเข่าเสื่อมทีนำไปใช้ในชุมชน แบบประเมินผู้ป่วยระบบประสาทที่เกิดจากการบาดเจ็บที่สมอง และแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีหัวข้อ Nutrition in elderly อีกด้วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้จะเป็นแบบประเมินผู้ป่วยระบบประสาท Stream สามารถนำมาใช้ประเมินผู้ป่วยระบบประสาทได้ และสามารถนำไปสอนนักศึกษาต่อได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

น่าจะสามารถนำแบบประเมิน Stream ไปบรรจุไว้ในแบบประเมินผู้ป่วยระบบประสาทของนักศึกษาได้

 

หมายเหตุ มีคณาจารย์ทางระบบประสาทเข้าร่วมอบรมด้วยอีก 2 ท่าน

1. อาจารย์ชดาภา บุญยัง

2. อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน

 

และนักวิชาการอีก 1 ท่าน

1. นางสาวนิภาภรณ์ วรรณพรหมพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th